Wettelijke kennisgeving

Privacybeleid

Wettelijke kennisgeving


Deze website is eigendom van :

H2C Staffing 

Leuvensesteenweg 88

1410 Waterloo

+32 0473 41 00 42


Deze site beoogt te voldoen aan de wetteksten die de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van deze website bepalen, namelijk de wet van 30 juli 2018 (wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) en de Europese verordening van 27 april 2016 die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. De privacy van elke internetgebruiker die deze site bezoekt wordt gerespecteerd, de over hem of haar verzamelde informatie wordt alleen op gepaste wijze gebruikt.

Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.1. Algemeen
Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de site worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen. Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Ons agentschap voor digitale marketing kan echter beslissen de site te onderbreken voor technisch onderhoud en zal trachten de gebruikers vooraf te informeren over de data en uren van de interventie. De site wordt regelmatig bijgewerkt door ons bedrijf en ons agentschap The Service Company. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.


2. Beschrijving van de verleende diensten
Het doel van deze site is informatie te verstrekken over alle door de vertegenwoordigde onderneming of persoon aangeboden diensten en uitgevoerde opdrachten. Deze laatste, alsmede ons agentschap The Service Company, spannen zich in om zo nauwkeurig mogelijke informatie op de site aan te bieden. Zij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of tekortkomingen bij het actualiseren van de informatie, ongeacht of deze door henzelf of door de derde partners die de informatie verstrekken, zijn veroorzaakt. Alle informatie op deze site is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de daarin opgenomen informatie niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert de publicatie ervan.


3. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens
De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te betreden met recente, virusvrije apparatuur en met een browser die de laatste generatie is.


4. Intellectuele eigendom en namaak
Tenzij anders vermeld, is H2C Staffing eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle op de site toegankelijke elementen, met name teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden en software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van H2C Staffing. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van de elementen die hij bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.


5. Beperking van de aansprakelijkheid
Het Servicebedrijf of de vertegenwoordigde onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die aan de apparatuur van de gebruiker wordt toegebracht bij het betreden van deze site en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 vermelde specificaties, of uit het optreden van een bug of incompatibiliteit. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van deze site.

6. Cookies
Naast het verzamelen van persoonsgegevens via een contactformulier of het gebruik van een ander formulier, kunnen bepaalde gegevens worden verzameld via cookies die op de website worden geplaatst. Een cookie is een bestand dat door een website wordt geplaatst op de browser waarmee u op internet surft. Hierdoor kunnen wij u bij elk bezoek aan de betreffende site herkennen. Cookies kunnen worden geplaatst door de eigenaar van de website of door externe dienstverleners, afhankelijk van hun doel, zoals hieronder uitgelegd.

Name Domain Path  Expiration Expiration in days Values
session_id
www.h2c-staffing.be
14/03/2024 12:49:39
89 56e1294be607990925
7339bc04d09fc9cd19
c651
visitor_uuid
www.h2c-staffing.be
14/12/2024 12:49:37
364 ad168a2fb09d487fa63
4e9bf796c77fc

_ga .h2c-staffing.be
14/12/2025 12:49:38
729 GA1.1.1704605478.170
2640978

_ga_XETWVGMEB9
.h2c-staffing.be
14/12/2025 12:49:38
729 GS1.1.1702640978.1.0.17
02640978.0.0.0

VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com
12/06/2024 13:49:39
180 Yf3inQAbDjw7. Toepasselijk recht
Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgische recht, dat het enige toepasselijke recht is in geval van een geschil.
Elk geschil dat niet in der minne kan worden geschikt binnen een termijn van ten hoogste één maand na het ontstaan ervan, welke termijn in onderlinge overeenstemming kan worden verlengd, kan door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de Franstalige Hoven en Rechtbanken van het betrokken arrondissement.

Privacybeleid

Dit privacybeleidsdocument is gericht tot iedereen die via deze site contact opneemt met het bedrijf of de persoon waarvan de bedrijfsactiviteit op deze site wordt weergegeven.


De verzamelde gegevens zijn beperkt tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier en worden met het grootste respect behandeld. Wij geven prioriteit aan de opslag en verwerking van uw gegevens met het grootste respect voor de bescherming van uw privacy en in overeenstemming met de regels van de kunst. Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen en ze niet oneigenlijk te gebruiken of openbaar te maken en er discreet mee om te gaan.


We willen dat u weet hoe we uw gegevens gebruiken en hoe we ze verzamelen, want uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Hieronder vindt u de beginselen inzake privacy en gegevensbescherming die op deze site van toepassing zijn.


1) Verwerking van persoonsgegevens
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van het grootste belang.
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met het grootste respect voor de relevante geldende wetgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).


2) Qui est responsable du traitement des données ?

Les responsables du traitement des données sont :

Ivan Lacatena 

ilacatena@h2c-staffing.be 


Edouard Decorte

edecorte@h2c-staffing.be 3) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens?
De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze taken van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag, voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen, of voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan wij als verantwoordelijke voor de verwerking zijn onderworpen, of voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen die wij als verantwoordelijke voor de verwerking nastreven. Wanneer u ons opdracht geeft een taak uit te voeren of ons een specifiek verzoek stuurt, kan de verwerking van uw gegevens ook gebaseerd zijn op uw toestemming.

Onze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:


a. Verwerking van persoonsgegevens verzameld via onze website:

  • Contactformulier
  • Online betaling (indien effectief)
  • Offerteformulier (indien effectief)
  • Bestelformulier (indien effectief)

Rechtsgrondslag: uw toestemming.


b. Verwerking voor het verstrekken van informatie aan verzoekers en/of hun raadslieden :

  • Het versturen van incidentele e-mails over actuele gebeurtenissen in het kader van onze zakelijke doeleinden, de diensten die wij aanbieden, een reactie op een verzoek of een offerte, het versturen van een commercieel aanbod, enz.

Rechtsgrondslag: ons legitiem belang.4) Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens

  • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
  • Elektronische identificatiegegevens bij het gebruik van de website en onlinetoepassingen: IP-adres, cookies, verbindingstijden


5) Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens doorgeven?
Wij delen uw persoonsgegevens niet, behalve in overeenstemming met wettelijke verplichtingen.


6) Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard totdat u verzoekt ze te verwijderen of totdat ze niet langer nodig zijn voor het bovengenoemde doel.


7) Wat zijn uw rechten?
Overeenkomstig de geldende wetgeving heeft u rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.


    1. Het recht om uw gegevens te raadplegen.
Als u de gegevens die wij over u verwerken wilt inzien, kunt u gebruik maken van uw recht op toegang en zullen wij u een zo volledig mogelijk overzicht van uw gegevens verstrekken.

    2. Het recht op correctie van uw gegevens.
Het kan gebeuren dat sommige gegevens die wij over u bewaren niet of niet meer correct zijn. U kunt altijd vragen deze gegevens te corrigeren of aan te vullen.


    3. Het recht om de verwijdering van uw gegevens te vragen.
Als u van mening bent dat bepaalde gegevens ongepast worden verwerkt, kunt u verzoeken deze te verwijderen door rechtstreeks per e-mail contact met ons op te nemen.

    4. Het recht om te weigeren dat uw gegevens automatisch worden verwerkt.
Wij verwerken gegevens niet volledig geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst.

8) Hoe kunt u uw rechten uitoefenen of meer informatie krijgen?

Wees specifiek in uw verzoek, zodat wij uw verzoek concreet en correct kunnen behandelen.
Wanneer u een recht uitoefent, kunnen wij u vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand anders uw rechten in uw plaats uitoefent. Daarom kan om een kopie van uw identiteitskaart worden gevraagd.

Om uw rechten uit te oefenen of meer informatie over dit onderwerp te verkrijgen, moet u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via de contactgegevens op de contactpagina van deze site.